Ukia

UKIA: 42x46, oil on canvas, 2005, Addington Gallery, Chicago.